nothing is here

Lego mini Unimog 406/427 悬挂修改

 2019-09-19 11:27     0/3237

修改了悬挂结构,不过轮边齿轮比也不得不跟着调整,这样改完,可靠性更好。

刚好昨天收到俄罗斯大神Rm8给寄来的拖拉机轮胎,跟这俩Unimog真是绝配,谢谢他。

 

 轴距加长了2单位,攀爬效果和姿态变得好很多。
 

   

 


  新款的车身

 

 


 

 

 

 

 
 

 

  

 

 

 


 

 

 

<<返回 评论 (0)
 
Detail
My Blog Link
Name
验证码