nothing is here

Lego mini Unimog 427 悬挂修改

 2019-09-19 11:27     0/25

修改了悬挂结构,不过轮边齿轮比也不得不跟着调整,这样改完,可靠性更好。

刚好昨天收到俄罗斯大神Rm8给寄来的拖拉机轮胎,跟这俩Unimog真是绝配,谢谢他。


 

 

     


  

<<返回 评论 (0)
 
Detail
My Blog Link
Name
验证码